A fistful of bastards


(Guerrilla) #1

Hi,Amigos
i wanna present ja my personal western -site "A FISTFUL OF BASTARDS"
The site is new and there is not many,but soon i hope…
Wellkome,check it

http://www.geocities.com/western_bg/


(rojoprofundo) #2

I don’t know if it’s a problem from my PC but all I can see is something like this"Óåñòúðí-êîìåäèÿ ñå ñíèìà â Ìåêñèêî
�îâ óåñòúðí ôèëì ñå ñíèìà òîâà ëÿòî â Ìåêñèêî. ïðîåêòà ó÷à ñòâà ò Ñà ëìà Õà åê è �åíåëîïå Êðóç -äâå
íà èñòèíà “ãîðåùè” ëà òèíî-çâåçäè.Äâåòå ùå èãðà ÿò ÷à ðîâíè “áà íäèòêè”,êîèòî ùå îáèðà ò áà íêè â Ìåêñèêî…
"


(Sebastian) #3

yeah here as well


(Wilco Vedder) #4

Same for me ???


(Lode) #5

I suppose russian, greek or chinese. :wink:


(Guerrilla) #6

hehe, u are close but not inaf ,… cirilic,my languich is bulgarian


(Sebastian) #7

nice site!
please link to www.spaghetti-western.net


(Guerrilla) #8

Yes,the site is nice,but i have no time to full it…to make it realy cool…
i just begin, of corse spag westerns are my great love,